วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557

ละอกุศลธรรม และถึงพร้อมด้วยกุศลธรรมละอกุศลธรรม และถึงพร้อมด้วยกุศลธรรม ภิกษุทั้งหลาย  !  บุคคลเมื่อเข้าถึง อกุศลธรรมทั้งหลายอยู่  จักมีการอยู่เป็นสุข ไม่ลำบาก ไม่คับแค้นใจ ไม่เดือดร้อนในปัจจุบัน หลังตายพึงหวังได้  สุคติ
บุคคลเมื่อเข้าถึง กุศลธรรมทั้งหลายอยู่ จักอยู่เป็นทุกข์  ลำบาก 
คับแค้นใจ เดือดร้อนในปัจจุบัน หลังตายพึงหวังได้ ทุคติ
พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ การละอกุศลธรรม  ความถึงพร้อมด้วยกุศลธรรม  แล้วอยู่เป็นสุขไม่ลำบาก  ไม่คับแค้นใจ  ไม่เดือดร้อนในปัจจุบัน  หลังตายย่อมไปสู่  สุคติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น