วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

สัมมาทิฎฐิเป็นเหตุสิ้นอาสวะสัมมาทิฎฐิเป็นเหตุสิ้นอาสวะ

            ภิกษุทั้งหลาย  !  ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม 4 ประการ  ย่อมปฏิบัติปฏิปทาที่ไม่ผิด และชื่อว่าได้สร้างเหตุเพื่อสิ้นอาสวะ
 1. เนกขัมมวิตก (ความตรึกปลอดจากกาม)
       2. อพยาบาทวิตก  (ความตรึกปลอดจากพยาบาท)
       3. อวิหิงสาวิตก (ความตรึกปลอดจากการเบียดเบียน)
       4. สัมมาทิฎฐิ  (ความเห็นชอบ)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น