วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ปัญหา ๑๖ มาณพ โตเตยยมาณพ

ปัญหาโตเตยยมาณพ

พราหมณ์พาวรี อดีตเป็นปุโรหิตของพระเจ้าปเสนทิโกศล แห่งแคว้นโกศล ได้ออกบวชเป็นชฎิล บำเพ็ญพรต ตามลัทธิพราหมณ์ ตั้งตนเป็นอาจารย์สอนศิษย์มากมาย เมื่อทราบข่าวว่าเจ้าชายสิทธัตถะ ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงผูกปัญหาขึ้นเป็นหมวดๆมอบให้ศิษย์จำนวน ๑๖ คน ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าเพื่อทดสอบ โดยมีอชิตมาณพหัวหน้าศิษย์
 โตเตยยมาณพ ศิษย์ท่านหนึ่งของพราหมณ์พาวรี ได้กราบทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าว่า
       ๑. กามไม่มีในผู้ใด ตัณหาของผู้ใดไม่มี และผู้ใดข้ามความสงสัยได้ ความพ้นของผู้นั้นเป็นอย่างไร ?
       พระพุทธองค์ทรงวิสัชนาว่า   ความพ้นของผู้นั้นจะไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอีก คือผู้นั้นพ้นจากตัณหาและความสงสัยแล้ว ความพ้นของผู้นั้น เป็นอันคงที่ไม่แปรผันเป็นอย่างอื่นฯ
       ๒. ผู้นั้นมีความหวังทะเยอทะยานหรือไม่ เป็นคนมีปัญญาแท้จริง หรือเป็นแต่ใช้ปัญญาทำให้ตัณหา และทิฏฐิเกิดขึ้น ข้าพระองค์จะรู้จักท่านผู้เป็นมุนีได้อย่างไร ?

       พระพุทธองค์ทรงวิสัชนาว่า ผู้ไม่มีความหวังทะเยอทะยาน มีปัญญาแท้จริง จะไม่ใช้ปัญญาก่อตัณหา และทิฏฐิให้เกิด ท่านจะรู้จักมุนีว่า เป็นผู้ไม่มีกังวล ไม่ติดอยูในกามภพ ฯ

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น