วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ปัญหา ๑๖ มาณพ โธตกมาณพ


ปัญหาโธตกมาณพ

        โธตกมาณพ ศิษย์ท่านหนึ่งในจำนวน ๑๖ คน ของพราหมณ์พาวรี ได้กราบทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าว่า 
          . ข้าพระองค์ได้ฟังพระสุรเสียงของพระองค์แล้ว จะศึกษาข้อปฏิบัติเครื่องดับกิเลสของตน ?
        พระพุทธเจ้าทรงวิสัชนาว่า 
      ถ้าอย่างนั้นท่านจงมีปัญญา มีสติมีความเพียรในศาสนานี้เถิด ฯ
        ๒. ขอพระองค์จงเปลื้องข้าพระองค์ออกจากความสงสัยเถิด ?
        พระพุทธเจ้าทรงวิสัชนาว่า 
       เราจะเปลื้องใครๆ ในโลกที่มีความสงสัยอยู่ไม่ได้  เมื่อท่านรู้ธรรมอันประเสริฐ ก็จะข้ามห้วงทะเลใหญ่ คือกิเลสอันนี้เสียได้เอง ฯ
        ๓. ขอพระองค์จง แสดงธรรมอันสงัดจากกิเลสที่ข้าพระองค์ควรรู้ สั่งสอนให้ข้าพระองค์เป็นคนปลอดโปร่งระงับกิเลสเสียได้ ไม่อาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเที่ยวอยู่ในโลกนี้ ?
        พระพุทธเจ้าทรงวิสัชนาว่า 
       ถ้าท่านรู้ว่าความทะยานอยาก ทั้งเบื้องบน(อนาคต) เบื้องต่ำ(อดีต) เบื้องกลาง(ปัจจุบัน) เป็นเหตุให้ติดห้วงอยู่ในโลกนี้ ท่านอย่าทำความทะยานอยาก เพื่อจะเกิดในภพน้อยภพใหญ่ ฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น