วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ปัญหา ๑๖ มาณพ ชตุกัณณีมาณพ

ปัญหาชตุกัณณีมาณพ      

         ชตุกัณณีมาณพ ศิษย์ท่านหนึ่งในจำนวน ๑๖ คน ของพราหมณ์พาวรี ได้กราบทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าว่า 
        ขอพระองค์ตรัสบอกธรรมเครื่องละชาติ ชรา ในอัตภาพนี้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด 
        พระพุทธเจ้าทรงวิสัชนาว่า  
        ท่านจงกำจัดความกำหนัดในกามให้หมดสิ้น 
        กิเลสเครื่องกังวลที่ท่านยึดไว้ด้วยตัณหาและทิฏฐิ ควรสละเสีย อย่าให้เสียดแทงใจท่านได้อีก 
        ท่านจงตัดกังวลที่มีอยู่ให้สงบ ระงับ เหือดแห้งไป 
        อาสวะอันเป็นเหตุถึงอำนาจมัจจุราชของชนผู้ปราศจากความกำหนัดในนามรูป โดยอาการทั้งปวง ก็มีไม่ได้ ฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น