วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ปัญหา ๑๖ มาณพ เหมกมาณพ

ปัญหาเหมกมาณพ      


        เหมกมาณพ ศิษย์ท่านหนึ่งในจำนวน ๑๖ คน ของพราหมณ์พาวรี ได้กราบทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าว่า 
          ในปางก่อนแต่ ละศาสนาของพระองค์ อาจารย์ได้ยืนยันว่า อย่างนี้เคยมีมาแล้ว อย่างนี้จักมีต่อไป ล้วนแต่จะทำความตรึกให้ฟุ้งมากขึ้น ขอพระองค์ตรัสบอกธรรมเป็นเหตุถอนตัณหา ซึ่งข้าพระองค์ทราบแล้ว จะพึงเป็นคนมีสติ ล่วงตัณหาที่ทำให้ติดอยู่ในโลกได้ ?
        พระพุทธเจ้าทรงวิสัชนาว่า 
       นิพพาน บทอันไม่แปรผัน เป็นเครื่องกำจัดความกำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความพอใจ ในปิยรูปทั้งหลายที่ได้เห็น ได้ยิน ได้รับรู้ และได้รู้ในโลกนี้ 
        ชนเหล่าใดเป็นผู้มีสติ รู้นิพพานนั้นแล้ว เห็นธรรม ดับกิเลสได้แล้ว ชนเหล่านั้นเป็นผู้สงบทุกเมื่อ ข้ามล่วงตัณหาที่ทำให้ฟุ้งซ่าน(วิสัตติกา)ติดอยู่ในโลกได้

     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น