วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ปัญหา ๑๖ มาณพ นันทมาณพ

ปัญหานันทมาณพ    

         นันทมาณพ ศิษย์ท่านหนึ่งในจำนวน ๑๖ คน ของพราหมณ์พาวรี ได้กราบทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าว่า 
         ๑. ชนทั้งหลายกล่าวว่า มุนีมีอยู่ในโลกนี้ ข้อนี้เป็นอย่างไร เขาเรียกคนถึงพร้อมด้วยฌาน หรืการเลี้ยงชีพว่าเป็น มุนี ?
        พระพุทธเจ้าทรงวิสัชนาว่า 
        ผู้ฉลาดไม่กล่าวคนว่าเป็นมุนี  ด้วยการเห็น การฟัง การรู้ เรากล่าวว่า ผู้ใดทำตนให้ปราศจากกองกิเลส หากิเลสมิได้ ผู้นั้นแล เรียกว่า มุนี ฯ
       ๒. สมณพราหมณ์ที่กล่าวความบริสุทธิ์ด้วยการเห็น การฟัง ศีล พรต และวิธีอื่นๆ แล้วประพฤติวิธีนั้นๆ ข้ามพ้นชาติ ชราได้แล้ว มีบ้างหรือไม่ ?
        พระพุทธเจ้าทรงวิสัชนาว่า 
       แม้ประพฤติเช่นนั้น เราก็กล่าวว่า ข้ามพ้นชาติ ชราไม่ได้ ฯ

       ๓. ถ้าเช่นนั้นใครเล่า ในเทวโลก มนุษยโลก ข้ามพ้นชาติ ชราได้แล้ว ?
        พระพุทธเจ้าทรงวิสัชนาว่า 
        เราไม่กล่าวว่า สมณพราหมณ์ถูกชาติ ชรา ครอบงำแล้วทุกคน แต่เรากล่าวว่า สมณพราหมณ์ผู้ละอารมณ์ที่ได้เห็น การฟัง การรู้ และศีลพรตทั้งหมด กำหนดรู้ว่า ตัณหาเป็นโทษ ควรละแล้ว เป็นผู้หาอาสวะมิได้ ข้ามพ้นชาติ ชราได้แล้ว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น