วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ปัญหา ๑๖ มาณพ อุทยมาณพ

ปัญหาอุทยมาณพ       


       อุทยมาณพ ศิษย์ท่านหนึ่งในจำนวน ๑๖ คน ของพราหมณ์พาวรี ได้กราบทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าว่า 
        ๑. ขอพระองค์ทรงแสดงธรรมเครื่องพ้น(จากกิเลส) ที่ควรรู้ทั่วถึง ซึ่งเป็นเครื่องทำลายอวิชชาเสีย
        พระพุทธเจ้าทรงวิสัชนาว่า 
        เราเรียกธรรมเครื่องละความพอใจในกาม และโทมนัส บรรเทาความง่วง ห้ามความรำคาญ มีอุเบกขากับสติเป็นธรรมบริสุทธิ์ มีความตรึกในธรรมเป็นเบื้องหน้าว่า เป็นธรรมพ้นจากกิเลส ซึ่งเป็นเครื่องทำลายอวิชชา
       ๒. โลกมีอะไรผูกไว้ อะไรเป็นเครื่องสัญจรของโลกนั้น ท่านกล่าวว่านิพพาน ดังนี้ เพราะละอะไรได้
        พระพุทธเจ้าทรงวิสัชนาว่า 
        โลกมีความเพลิดเพลินผูกไว้ 
        ความตรึกเป็นเครื่องสัญจรของโลกนั้น  
        เรากล่าวว่า นิพพานๆ ดังนี้ เพราะละตัณหาได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น