วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ปัญหา ๑๖ มาณพ โปสาลมาณพ

ปัญหาโปสาลมาณพ        โปสาลมาณพ ศิษย์ท่านหนึ่งในจำนวน ๑๖ คน ของพราหมณ์พาวรี ได้กราบทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าว่า 
          ๑. ข้าพระองค์ขอทูลถามถึงญาณของบุคคลผู้มีความกำหนดในรูปแจ้งชัด(บรรลุรูปฌานแล้ว) ละรูปารมณ์ทั้งหมดได้แล้ว (บรรลุฌานสูงกว่ารูปฌานขึ้นไปแล้ว)  เห็นทั้งภายในและภายนอกว่าไม่มีอะไรเลย (บรรลุอรูปฌาน คืออากิญจัญญายตนฌาน) บุคคลเช่นนั้นจะควรแนะนำสั่งสอน ให้ทำอย่างไรต่อไป ?
        พระพุทธเจ้าทรงวิสัชนาว่า 
       ตถาคตทราบภูมิที่ตั้งแห่งวิญญาณทั้งหมด จึงทราบบุคคลเช่นนั้น แม้ยังอยู่ในโลกนี้ว่า มอัธยาศัยน้อมไปในอากิญจัญญายตนภพ(ภพที่ไม่มีอะไรเลยแม้น้อยนิด)  มีความเพลิดเพลินยินดีเป็นเครื่องประกอบ ต่อจากนั้นย่อมพิจารณาเห็นสหชาตธรรมในอากิญจัญญายตนฌานแจ้งชัด โดยลักษณะ ๓ อย่าง (ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตน) ข้อนี้เป็นฌานอันถ่องแท้ของบุคคลเช่นนั้น ผู้มีพรหมจรรย์ได้ประพฤติจบแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น