วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ตารางที่ ๙ แสดงข้อมูลพุทธวงศ์โดยสังเขป องค์ที่ ๑๗-๑๘ตารางที่ ๙  แสดงข้อมูลพุทธวงศ์โดยสังเขป

พระนามพระพุทธเจ้า
๑๗. ติสสะ
๑๘. ผุสสะ
๑. ชื่อกัป
มัณฑกัป
มัณฑกัป
๒. จำนวนกัปที่ผ่านมา
๙๒ กัป
๙๒  กัป
๓ .เมืองหลวง
เขมกะ
กาสิกะ
๔. พระบิดา
ชนสันทะ
ชยเสนะ
๕. พระมารดา
ปทุมา
สิริมา
๖. ประสาท 3 ฤดู
คุหาเสนะ,นาริสยะ,นิสภะ
ครุฬปักขะ, หังสา,
สุวัณณสาระ
๗. พระมเหสี
สุภัททา
กิสาโคตมี
๘. พระโอรส
อานันทะ
อนุปมะ
๙. ระยะเวลาครองราชย์
๗,๐๐๐ ปี
๙,๐๐๐ ปี
๑๐.ราชพาหนะที่ทรงใช้เสด็จออกบวช
ม้า
ช้าง
๑๑. ระยะเวลาที่บำเพ็ญทุกรกิริยา
๘ เดือน
๗ วัน
๑๒. ต้นไม้ที่ตรัสรู้
ประดู่
สีเสียด / มะขามป้อม
๑๓. อัครสาวกฝ่ายขวา
พรัหมเทวะ
สุรักขิตะ
๑๔. อัครสาวกฝ่ายซ้าย
อุทยะ
ธัมมเสนะ
๑๕. อุปัฏฐาก
สมังคะ
สภิยะ
๑๖. อัครสาวิกาฝ่ายขวา
ผุสสา
จาลา
๑๗. อัครสาวิกาฝ่ายซ้าย   
สุทัตตา
อุปจาลา
๑๘. ส่วนสูงของพระสรีระ
๖๐ ศอก 
๕๘  ศอก
๑๙. พระชนมายุ
๘๐,๐๐๐ ปี
๗๒,๐๐๐ ปี
๒๐. ส่วนสูงของพระเจดีย์บรรจุอัฐิ
๓ โยชน์
-
๒๑. ผู้ได้รับพยากรณ์
พระเจ้าสุชาตะ
พระเจ้าวิชิตาวี
๒๒.ระยะเวลาบำเพ็ญบารมี
-
-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น