วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ประตูสู่วิโมกข์ ๓ ประการประตูสู่วิโมกข์ ๓ ประการ

       ประตูสู่วิโมกข์ 3 ประการ ย่อมเป็นไปเพื่อนำออกจากโลก
       ๑. การพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวง ทั้งในส่วนเบื้องต้น และเบื้องปลาย และเพราะจิตดำเนินไปในอนิมิตตธาตุ (ไม่มีนิมิต)
๒. การทำใจให้อาจหาญในสังขารทั้งปวง  และเพราะจิตดำเนินไปในอัปปณิหิตธาตุ (ไม่มีความปรารถนา)
       3. การพิจารณาเห็นธรรมทั้งปวง โดยความเป็นฝ่ายอื่น  และเพราะจิตดำเนินไปในสุญญตธาตุ (ความว่าง)
เมื่อมนสิการโดยความไม่เที่ยง สังขารปรากฏโดยความสิ้นไป  เมื่อมนสิการโดยความเป็นทุกข์  สังขารปรากฏ โดยความเป็นภัย  เมื่อมนสิการโดยความอนัตตา  สังขารปรากฏ โดยสุญญตะ
เมื่อมนสิการโดยความไม่เที่ยง จิตมากด้วยความน้อมใจเชื่อ เมื่อมนสิการโดยความเป็นทุกข์ จิตมากด้วยความสงบ  เมื่อมนสิการโดยความอนัตตา จิตมากด้วยความรู้
ผู้มนสิการโดยความไม่เที่ยง  จิตมากด้วยความน้อมใจเชื่อ ย่อมได้ อนิมิตตวิโมกข์ ผู้มนสิการโดยความเป็นทุกข์  จิตมากด้วยความสงบ ย่อมได้ อัปปณิหิตวิโมกข์ ผู้มนสิการโดยความอนัตตา  จิตมากด้วยความรู้ ย่อมได้ สุญญตวิโมกข์ 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น