วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เหตุแห่งการตั้งชื่อธรรมแต่ละหมวดหมู่
เหตุแห่งการตั้งชื่อ

ของธรรมแต่ละหมวดหมู่


ชื่อว่า อินทรีย์           เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่

ชื่อว่า พละ               เพราะมีสภาวะไม่หวั่นไหว

ชื่อว่า โพชฌงค์         เพราะมีสภาวะนำออก

ชื่อว่า มรรค              เพราะมีสภาวะเป็นเหตุ    

ชื่อว่า สติปัฏฐาน       เพราะมีสภาวะตั้งมั่น
ชื่อว่า สัมมัปปธาน     เพราะมีสภาวะดำรงไว้
ชื่อว่า อิทธิบาท         เพราะมีสภาวะสำเร็จ       
ชื่อว่า สัจจะ              เพราะมีสภาวะเป็นของแท้ 
ชื่อว่า สมถะ              เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน
ชื่อว่า วิปัสสนา       เพราะมีสภาวะพิจารณาเห็น 
ชื่อว่า สมถะและวิปัสสนา  เพราะมีสภาวะ
เป็นรสอย่างเดียวกัน 
ชื่อว่า ธรรมที่เป็นคู่กัน  เพราะมีสภาวะ
                               ไม่ล่วงเลยกัน 
ชื่อว่า สีลวิสุทธิ         เพราะมีสภาวะสำรวม 
ชื่อว่า จิตตวิสุทธิ       เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน
ชื่อว่า ทิฏฐิวิสุทธิ       เพราะมีสภาวะเห็น 
ชื่อว่า วิโมกข์            เพราะมีสภาวะหลุดพ้น 
ชื่อว่า วิชชา              เพราะมีสภาวะรู้แจ้ง  
ชื่อว่า วิมุตติ             เพราะมีสภาวะสละ  
ชื่อว่า ญาณในความสิ้นไป เพราะมีสภาวะ
                             ตัดขาด       
ชื่อว่า อนุปปาทญาณ (ญาณในความไม่เกิดขึ้น)  
เพราะมีสภาวะสงบระงับ  
ชื่อว่า ฉันทะ             เพราะมีสภาวะเป็นมูล 
ชื่อว่า มนสิการ          เพราะมีสภาวะเป็น
                              สมุฏฐาน
ชื่อว่า ผัสสะ        เพราะมีสภาวะประมวลมา  
ชื่อว่า เวทนา       เพราะมีสภาวะประชุมกัน 
ชื่อว่า สมาธิ        เพราะมีสภาวะเป็นประธาน  
ชื่อว่า สติ            เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ 
ชื่อว่า ปัญญา       เพราะมีสภาวะเป็นธรรม 
                         ยิ่งกว่าธรรมนั้น 
ชื่อว่า วิมุตติ         เพราะมีสภาวะเป็นแก่นสาร 
ธรรมที่หยั่งลงสู่อมตะคือนิพพาน   
เพราะมีสภาวะเป็นที่สุด  
ธรรมใดๆ ที่รู้ยิ่งแล้ว ธรรมนั้นๆ ก็เป็นอันรู้แล้ว ชื่อว่า ญาณ  เพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้น ชื่อว่า ปัญญา เพราะมีสภาวะรู้ชัด เพราะฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่า การทรงจำธรรมที่ได้สดับมาว่าธรรมเหล่านี้ ควรรู้ยิ่ง ปัญญารู้ชัดธรรมที่ได้สดับมานั้น ชื่อว่า สุตมยญาณ


 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น