วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

กัมมภพในกาล ๓กัมมภพในกาล ๓      ในกัมมภพก่อน ความหลงเป็นอวิชชา กรรมเป็นเครื่องประมวลมาเป็นสังขาร ความติดใจเป็นตัณหา ความยึดมั่นเป็นอุปาทาน เจตนาเป็นภพ ธรรม ๕ ประการนี้ ในกัมมภพก่อน ย่อมเป็นปัจจัยแห่งปฏิสนธิในภพปัจจุบันนี้

       ในภพปัจจุบันนี้ ปฏิสนธิวิญญาณ ความก้าวล่วงเป็นนามรูป ปสาทะ(ความผ่องใส) เป็นอายตนะ ส่วนที่ถูกต้องเป็นผัสสะ  การเสวยอารมณ์เป็นเวทนา ธรรม ๕ ประการนี้ ในภพปัจจุบัน ย่อมเป็นปัจจัยแห่งกรรมที่ทำไว้ในภพก่อน

       เพราะอายตนะทั้งหลายในภพนี้สุกรอบ ความหลงเป็นอวิชชา กรรมเป็นเครื่องประมวลมาเป็นสังขาร ความติดใจเป็นตัณหา  ความยึดมั่นเป็นอุปาทาน  เจตนาเป็นภพ  ธรรม ๕ ประการนี้ ในกัมมภพนี้  ย่อมเป็นปัจจัยแห่งปฏิสนธิในอนาคตกาล

       ปฏิสนธิในอนาคตกาลเป็นวิญญาณ ความก้าวล่วงเป็นนามรูป ปสาทะ(ความผ่องใส)เป็นอายตนะ ส่วนที่ถูกต้องเป็นผัสสะ การเสวยอารมณ์เป็นเวทนา  ธรรม ๕ ประการนี้ ในภพปัจจุบัน ในอนาคตกาล ย่อมเป็นปัจจัยแห่งกรรมที่ทำไว้ในภพนี้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น