วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

มัคคญาณและวิมุตติญาณมัคคญาณ       ปัญญาในการออก และหลีกไปจากกิเลสขันธ์ และจากนิมิตภายนอก ชื่อว่า มัคคญาณ  ในขณะแห่งโสดาปัตติมรรค ในขณะแห่งสกทาคามิมรรค ในขณะแห่งอนาคามิมรรค และในขณะแห่งอรหัตตมรรควิมุตติญาณ       ปัญญาในการพิจารณาเห็นอุปกิเลส ที่อริยมรรคตัดขาดแล้ว ชื่อว่า วิมุตติญาณ  ในขณะแห่งโสดาปัตติมรรค  ในขณะแห่งสกทาคามิมรรค  ในขณะแห่งอนาคามิมรรค  และในขณะแห่งอรหัตตมรรค       

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น