วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ตารางที่ ๑๒ แสดงข้อมูลพุทธวงศ์โดยสังเขป องค์ที่ ๒๓-๒๔ตารางที่ ๑๒  แสดงข้อมูลพุทธวงศ์โดยสังเขป

พระนามพระพุทธเจ้า
๒๓. โกนาคมนะ
๒๔. กัสสปะ
๑. ชื่อกัป
ภัทรกัป
ภัทรกัป
๒. จำนวนกัปที่ผ่านมา
ภัทรกัปปัจจุบัน
ภัทรกัปปัจจุบัน
๓ .เมืองหลวง
โสภวดี
พาราณสี
๔. พระบิดา
ยัญญทัตตะ
พรหมทัตตะ
๕. พระมารดา
อุตตรา
ธนวดี
๖. ประสาท 3 ฤดู      
ตุสิตะ,สันตุสิตะ, สันตุฏฐะ
หังสะ, ยสะ, สิรินันทะ
๗. พระมเหสี
รุจิคัตตา
สุนันทา
๘. พระโอรส
สัตตวาหะ
วิชิตเสนะ
๙. ระยะเวลาครองราชย์
๓,๐๐๐ ปี
๒,๐๐๐ ปี
๑๐.ราชพาหนะที่ทรงใช้เสด็จออกบวช
ช้าง
ปราสาท
๑๑. ระยะเวลาที่บำเพ็ญทุกรกิริยา
๖ เดือน
๗ เดือน
๑๒. ต้นไม้ที่ตรัสรู้
มะเดื่อ
ไทร
๑๓. อัครสาวกฝ่ายขวา
ภิยโยสะ
ติสสะ
๑๔. อัครสาวกฝ่ายซ้าย
อุตตระ
ภารทวาชะ
๑๕. อุปัฏฐาก
โสตถิชะ
สัพพมิตตะ
๑๖. อัครสาวิกาฝ่ายขวา
สมุททา
อนุฬา
๑๗. อัครสาวิกาฝ่ายซ้าย   
อุตตรา
อุรุเวฬา
๑๘. ส่วนสูงของพระสรีระ
๓๐ ศอก
๒๐ ศอก
๑๙. พระชนมายุ
๒๔,๐๐๐ ปี
๑๖,๐๐๐ ปี
๒๐. ส่วนสูงของพระเจดีย์บรรจุอัฐิ
-
๑ โยชน์
๒๑. ผู้ได้รับพยากรณ์
พระเจ้าปัพพชะ
โชติปาลมานพ
๒๒.ระยะเวลาบำเพ็ญบารมี
-
-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น