วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

บุคคลคุ้มครองทวารบุคคลคุ้มครองทวารท่านพระมหากัจจานะแสดงธรรมแก่โลหัจจพราหมณ์ว่า พราหมณ์ ! บุคคลบางคนในโลกนี้ เห็นรูป ฟังเสียง  ดมกลิ่น ลิ้มรส ถูกต้องโผฏฐัพพะทางกาย  รู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจ  ย่อมยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ  ธรรมารมณ์ที่น่ารัก และย่อมยินร้ายในรูป เสียง กลิ่น รส  โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ที่ไม่น่ารัก  เป็นผู้ไม่ตั้งมั่นในกายคตาสติ  มีปริตตจิต (อกุศลจิต)อยู่  และไม่รู้ชัดเจโตวิมุตติ และปัญญาวิมุตติ ตามความเป็นจริง  อันเป็นที่ดับไป โดยไม่เหลือแห่งธรรมที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นบุคคลบางคนในโลกนี้ เห็นรูป ฟังเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส ถูกต้องรส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ที่น่ารัก ย่อมไม่ยินร้ายในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ที่ไม่น่ารัก เป็นผู้ตั้งมั่นในกายคตาสติ ไม่มีปริตตจิต รู้ชัดเจโตวิมุตติ และปัญญาวิมุตติตามความเป็นจริง  อันเป็นที่ดับไปโดยไม่ เหลือแห่งธรรมที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น