วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การดับภพการดับภพ          ภิกษุทั้งหลาย ! ผู้ไม่จงใจ ไม่ดำริ และไม่นึกคิดถึงสิ่งใด  สิ่งนั้นไม่เป็นอารัมมณปัจจัย  เพื่อความตั้งมั่นแห่งวิญญาณ  ความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงไม่มี ความหยั่งแห่งนามรูปก็ไม่มี  ความบังเกิดแห่งภพใหม่ต่อไปจึงไม่มี  ชาติ  ชรา  มรณะ โสกะ  ปริเทวะ  ทุกขะ  โทมนัส  อุปายาสะ ก็ดับ
 

ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกขะ  โทมนัส  อุปายาสะ มีอุปธิ (ขันธ์ 5)เป็นเหตุ มีอุปธิเป็นเหตุเกิด มีอุปธิเป็นกำเนิด มีอุปธิเป็นแดนเกิด  อุปธิไม่มี ชรา  มรณะ  โสกะ ปริเทวะ  ทุกขะ  โทมนัส อุปายาสะ ก็ไม่มี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น