วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ภิกษุ: อุปมาด้วยขอนไม้


อุปมาว่าด้วยขอนไม้             ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุอุปมาดังขอนไม้  ที่ไหลลอยไปในแม่น้ำคงคาคือ

1.  ภิกษุผู้ถูกมนุษย์จับ  หมายถึง ภิกษุผู้คลุกคลีกับคฤหัสถ์  เมื่อเขาทุกข์ ก็ทุกข์ด้วย เมื่อเขาสุขก็สุขด้วย

2.  ภิกษุผู้ถูกอมนุษย์จับ  หมายถึง ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์  ด้วยหวังเป็นเทพ หรือเทวดาตนใดตนหนึ่ง

3.  ภิกษุผู้ถูกเกลียวน้ำวนดูดไว้ หมายถึง กามคุณ 5

4.  ภิกษุมีความเน่าใน  หมายถึง  ภิกษุทุศีล มีธรรมเลวทราม  ไม่สะอาด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น