วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ตารางที่ ๑๐ แสดงข้อมูลพุทธวงศ์โดยสังเขป องค์ที่ ๑๙-๒๐ตารางที่ ๑๐ แสดงข้อมูลพุทธวงศ์โดยสังเขป

พระนามพระพุทธเจ้า
๑๙. วิปัสสี
๒๐.สิขี
๑. ชื่อกัป
สารกัป
มัณฑกัป
๒. จำนวนกัปที่ผ่านมา
๙๑ กัป
๓๑  กัป
๓ .เมืองหลวง
พันธุมดี
อรุณวดี
๔. พระบิดา
พันธุมะ
อรุณะ
๕. พระมารดา
พันธุมดี
ปภาวดี
๖. ประสาท 3 ฤดู                 
นันทะ,สุนันทะ, สิริมา
สุจันทกะ, คิริ, วสภะ
๗. พระมเหสี
สุทัสสนา
สัพพกามา
๘. พระโอรส
สมวัตตักขันธะ
อตุละ
๙. ระยะเวลาครองราชย์
๘,๐๐๐ ปี
๗,๐๐๐ ปี
๑๐.ราชพาหนะที่ทรงใช้เสด็จออกบวช
รถ
ช้าง
๑๑. ระยะเวลาที่บำเพ็ญทุกรกิริยา
๘ เดือน
๘ เดือน
๑๒. ต้นไม้ที่ตรัสรู้
แคฝอย
มะม่วงสวายสอ
๑๓. อัครสาวกฝ่ายขวา
ขัณฑะ
อภิภู
๑๔. อัครสาวกฝ่ายซ้าย
ติสสะ
สัมภวะ
๑๕. อุปัฏฐาก
อโสกะ
เขมังกระ
๑๖. อัครสาวิกาฝ่ายขวา
จันทา
สขิลา
๑๗. อัครสาวิกาฝ่ายซ้าย   
จันทมิตตา
ปทุมา
๑๘. ส่วนสูงของพระสรีระ
๘๐ ศอก
๗๐ ศอก
๑๙. พระชนมายุ
๖๔,๐๐๐ ปี
๕๖,๐๐๐ ปี
๒๐. ส่วนสูงของพระเจดีย์บรรจุอัฐิ
๗ โยชน์
๓ โยชน์
๒๑. ผู้ได้รับพยากรณ์
อตุลนาคราช
 พระเจ้าอรินทมะ
๒๒.ระยะเวลาบำเพ็ญบารมี
-
-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น