วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ตารางที่ ๒ แสดงข้อมูลพุทธวงศ์โดยสังเขป องค์ที่ ๓-๔ตารางที่ ๒  แสดงข้อมูลพุทธวงศ์โดยสังเขป


พระนามพระพุทธเจ้า
๓. มังคละ
๔. สุมน
๑. ชื่อกัป
สารมัณฑกัป
สารมัณฑกัป
๒. จำนวนกัปที่ผ่านมา
๒ อสงไขยแสนกัป
๒ อสงไขยแสนกัป
๓ .เมืองหลวง
อุตตระ
เมขละ
๔. พระบิดา
อุตตระ
สุทัตตะ
๕. พระมารดา
อุตตรา
สิริมา
๖. ประสาท 3 ฤดู      
ยสวา,รุจิมา,สิริมา
จันทะ, สุจันทะ, วฏังสะ
๗. พระมเหสี
ยสวดี
วฏังสิกา
๘. พระโอรส
สีวละ
อนุปมะ
๙. ระยะเวลาครองราชย์
๙,๐๐๐ ปี
๙,๐๐๐ ปี
๑๐. ราชพาหนะที่ทรงใช้เสด็จออกบวช
ม้า
ช้าง
๑๑. ระยะเวลาที่บำเพ็ญทุกรกิริยา
๘ เดือน
๑๐ เดือน
๑๒. ต้นไม้ที่ตรัสรู้
กากะทิง
กากะทิง
๑๓. อัครสาวกฝ่ายขวา
สุเทวะ
สรณะ
๑๔. อัครสาวกฝ่ายซ้าย
ธัมมเสนะ
ภาวิตัตตะ
๑๕. อุปัฏฐาก
ปาลิตะ
อุเทนะ
๑๖. อัครสาวิกาฝ่ายขวา
สีวลา
โสณา
๑๗. อัครสาวิกาฝ่ายซ้าย   
อโสกา
อุปโสณา
๑๘. ส่วนสูงของพระสรีระ
๘๘ ศอก
๙๐ ศอก
๑๙. พระชนมายุ
๗๒,๐๐๐ ปี
๗๒,๐๐๐ ปี
๒๐.ส่วนสูงของพระเจดีย์บรรจุอัฐิ
๓๐ โยชน์
๔ โยชน์
๒๑. ผู้ได้รับพยากรณ์
สุริจิพราหมณ์
อตุลนาคราช
๒๒.ระยะเวลาบำเพ็ญบารมี
๑๖  อสงไขยแสนกัป
-


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น