วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อันตรายของสมาธิอันตรายของสมาธิอุปกิเลส ๖ ประการนี้  เป็นอันตรายต่อสมาธิที่ประกอบด้วยอานาปานสติ (อานะ - ลมหายใจเข้า,  อปานะ - ลมหายใจออก) คือ

 ๑. จิตที่แล่นไปในอดีตารมณ์  ตกไปข้างฝ่ายฟุ้งซ่าน

       ๒. จิตที่หวังอนาคตารมณ์  ถึงความกวัดแกว่ง 

       ๓. จิตที่หดหู่  ตกไปข้างเกียจคร้าน   

       ๔. จิตที่มีความเพียรกล้า  ตกไปข้างฝ่ายอุทธัจจะ (ความคิดฟุ้งซ่าน)

 ๕. จิตที่น้อมรับ  ตกไปข้างฝ่ายกำหนัด  

       ๖. จิตที่ผละออก  ตกไปข้างฝ่ายพยาบาท  

บุคคลใดภาวนาอานาปานสติดีแล้ว สมบูรณ์แล้ว  อบรมแล้วตามลำดับ ตามสภาวะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ บุคคลนั้นย่อมทำโลกนี้ ให้สว่างไสว เหมือนดวงจันทร์พ้นจากหมอก ฉันนั้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น