วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

มรรคมีองค์ ๘มรรคมีองค์ ๘       มรรคมีองค์ ๘  คือ  ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์  ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  และสัมมาสมาธิ  เป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่ง    

ชื่อว่า สัมมาทิฏฐิ        เพราะมีสภาวะเห็น 

ชื่อว่า สัมมาสังกัปปะ   เพราะมีสภาวะตรึกตรอง

ชื่อว่า สัมมาวาจา        เพราะมีสภาวะกำหนด 

ชื่อว่า สัมมากัมมันตะ   เพราะมีสภาวะเป็นสมุฏฐาน(ที่เกิดทางกาย วาจา จิต) 

ชื่อว่า สัมมาอาชีวะ      เพราะมีสภาวะผ่องแผ้ว          

ชื่อว่า สัมมาวายามะ    เพราะมีสภาวะประคองไว้        

ชื่อว่า สัมมาสติ           เพราะมีสภาวะตั้งมั่น 

ชื่อว่า สัมมาสมาธิ        เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน       


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น