วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงเทวดาตนหนึ่ง ได้นำถ้อยคำของพระอรหันต์ทั้งหลาย ไปกล่าวว่า  สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง  มีความเกิดขึ้น และความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป  ความสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นความสุข


ท้าวสักกเทวราชกล่าวคาถาในวันที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานว่า “สังขารทั้งหลายล้วนไม่เที่ยง  มีความเกิดขึ้น และความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป ความสงบระงับสังขารเหล่านั้น เป็นความสุข”


พระพุทธเจ้าทรงเล่าอดีตชาติที่พระองค์เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ พระนามว่า มหาสุทัสสนะ ผู้ยิ่งใหญ่ แห่งนครกุสาวดี (ชื่อเก่าเมืองกุสินาราปัจจุบัน) แก่ท่านพระอานนท์จบแล้ว ตรัสว่า
 

 ดูเถิดอานนท์  สังขารเหล่านี้ทั้งปวง ล่วงดับไป  ผันแปรไปแล้ว สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้แล สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้แล สังขารทั้งหลายไม่น่ายินดีอย่างนี้แล อานนท์ ข้อนี้ จึงควรเบื่อหน่าย ควรคลายกำหนัด ควรหลุดพ้นไป จากสังขารทั้งปวงโดยแท้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น