วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ความเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมความเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลม       ปัญญาเฉียบแหลม  เพราะทำลายกิเลสได้ฉับพลัน  เพราะไม่รับกามวิตกที่เกิดขึ้นไว้  ละ บรรเทา ทำกามวิตกที่เกิดขึ้นให้สิ้นสุด  ให้ถึงความไม่มีอีกต่อไป

 ปัญญาเฉียบแหลม เพราะไม่รับพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นไว้ ฯลฯ วิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นไว้ ฯลฯ อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นไว้ ฯลฯ  ราคะที่เกิดขึ้นไว้ ฯลฯ

ปัญญาเฉียบแหลม  เพราะไม่รับโทสะไว้ ละ บรรเทา  ทำโทสะให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไป ฯลฯ ละ บรรเทา  ทำโมหะ ฯลฯ โกธะ ฯลฯ  อุปนาหะ(ผูกโกรธไว้) ฯลฯ  มักขะ(ลบหลู่คุณท่าน) ฯลฯ  ปฬาสะ(ตีเสมอ) ฯลฯ  อิสสา (ความริษยา) ฯลฯ  มัจฉริยะ(ความตระหนี่) ฯลฯ  มายา(เจ้าเล่ห์) ฯลฯ  สาเถยยะ (โอ้อวด) ฯลฯ  ถัมภะ(หัวดื้อ) ฯลฯ  สารัมภะ(แข่งดี) ฯลฯ  มานะ(ความถือตัว) ฯลฯ  อติมานะ (ดูหมิ่นท่าน) ฯลฯ  มทะ (ความมัวเมา) ฯลฯ ปมาทะ (ความประมาท) ฯลฯ  กิเลสทั้งปวง ฯลฯ  ทุจริตทั้งปวง ฯลฯ อภิสังขารทั้งปวง ฯลฯ ที่เกิดขึ้นให้สิ้นสุด ให้ถึงความไม่มีอีกต่อไป

ปัญญาเฉียบแหลม เพราะไม่รับกรรมอันนำไปสู่ภพทั้งปวงที่เกิดขึ้นไว้ ละ บรรเทา  ทำกรรมอันนำไปสู่ภพทั้งปวงที่เกิดขึ้นให้สิ้นสุด  ให้ถึงความไม่มีอีกต่อไป

ปัญญาเฉียบแหลม  เพราะทำให้บรรลุ  ทำให้แจ้ง  ทำให้ถูกต้องอริยมรรค ๔  สามัญญผล ๔  ปฏิสัมภิทา ๔  อภิญญา ๖  ด้วยปัญญา    อาสนะเดียว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น