วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อานิสงส์ของศีลอานิสงส์ของศีลศีลเป็นไป เพื่อความไม่เดือดร้อน เพื่อปราโมทย์  เพื่อปีติ เพื่อปัสสัทธิ  เพื่อโสมนัส เพื่อการปฏิบัติโดยเอื้อเฟื้อ เพื่อความเจริญ เพื่อทำให้มาก เพื่อประดับ เพื่อเป็นเครื่องป้องกัน เพื่อเป็นเครื่องแวดล้อม เพื่อความสมบูรณ์ ย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียว เพื่อคลายกำหนัด เพื่อดับ เพื่อระงับ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน

ความบริสุทธิ์ด้วยความสำรวมแห่งศีล ชื่อว่า อธิศีล  

จิตที่ตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์ด้วยความสำรวม ย่อมไม่ฟุ้งซ่าน ความบริสุทธิ์แห่งจิตที่ไม่ ฟุ้งซ่าน ชื่อว่า อธิจิต 

พระโยคาวจรเห็นความบริสุทธิ์  ด้วยความสำรวมโดยชอบ และเห็นความบริสุทธิ์แห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านโดยชอบ ชื่อว่า อธิปัญญา

ความสำรวม ชื่อว่า อธิศีลสิกขา  ความไม่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่า อธิศีลจิต  ความเห็น  ชื่อว่า อธิปัญญาสิกขา  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น