วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การเพ่งพินิจ เพื่อหมดกิเลสการเพ่งพินิจ เพื่อหมดกิเลสอุดมบุรุษ  ควรเพ่งพินิจโดย ๓ วิธี  เพื่อหมดกิเลส

๑. เพ่งพินิจเป็นธาตุ

๒. เพ่งพินิจเป็นอายตนะ

๓. เพ่งพินิจเป็นปฏิจจสมุปบาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น