วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

โพชฌงค์ ๗โพชฌงค์ ๗โพชฌงค์ ๗ คือ ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ ได้แก่ สติ  ธัมมวิจยะ  วิริยะ  ปีติ  ปัสสัทธิ  สมาธิ  และอุเบกขา เป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่ง    

ชื่อว่า สติสัมโพชฌงค์  เพราะมีสภาวะตั้งมั่น ควรรู้ยิ่ง

ชื่อว่า ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์  เพราะมีสภาวะเลือกเฟ้นธรรม ควรรู้ยิ่ง

ชื่อว่า วิริยสัมโพชฌงค์  เพราะมีสภาวะประคองไว้ ควรรู้ยิ่ง     

ชื่อว่า ปีติสัมโพชฌงค์   เพราะมีสภาวะแผ่ไป ควรรู้ยิ่ง           

ชื่อว่า ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์  เพราะมีสภาวะสงบ ควรรู้ยิ่ง              

ชื่อว่า สมาธิสัมโพชฌงค์  เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน ควรรู้ยิ่ง          

ชื่อว่า อุเบกขาสัมโพชฌงค์  เพราะมีสภาวะพิจารณา ควรรู้ยิ่ง             

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น