วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ตารางที่ ๗ แสดงข้อมูลพุทธวงศ์โดยสังเขป องค์ที่ ๑๓-๑๔ตารางที่ ๗ แสดงข้อมูลพุทธวงศ์โดยสังเขป

พระนามพระพุทธเจ้า
๑๓. ปิยทัสสี
๑๔. อัตถทัสสี
๑. ชื่อกัป
วรกัป
วรกัป
๒. จำนวนกัปที่ผ่านมา
๑๑๘ กัป
๑๑๘  กัป
๓ .เมืองหลวง
สุธัญญวดี
โสภณะ
๔. พระบิดา
สุทัตตะ
สาคระ
๕. พระมารดา
จันทา
สุทัสสนา
๖. ประสาท 3 ฤดู     
สุนิมมละ,วิมละ,คิริคุหะ
อมระ, คิริ, สุคิริวาทนะ
๗. พระมเหสี
วิมลา
วิสาขา
๘. พระโอรส
กัญจนาเวฬะ
เสละ
๙. ระยะเวลาครองราชย์
๙,๐๐๐ ปี
๑๐,๐๐๐ ปี
ราชพาหนะที่ทรงใช้เสด็จออกบวช
ราชรถ
ม้าทรง
๑๑. ระยะเวลาที่บำเพ็ญทุกรกิริยา
๖ เดือน
๘ เดือน
๑๒. ต้นไม้ที่ตรัสรู้
กุ่ม
จำปา
๑๓. อัครสาวกฝ่ายขวา
ปาลิตะ
สันตะ
๑๔. อัครสาวกฝ่ายซ้าย
สัพพทัสสี
อุปสันตะ
๑๕. อุปัฏฐาก
โสภิตะ
อภยะ
๑๖. อัครสาวิกาฝ่ายขวา
สุชาตา
ธัมมา
๑๗. อัครสาวิกาฝ่ายซ้าย   
ธัมมทินนา
สุธัมมา
๑๘. ส่วนสูงของพระสรีระ
๘๐ ศอก 
๘๐ ศอก
๑๙. พระชนมายุ
๗๒,๐๐๐ ปี
๘๐,๐๐๐ ปี
๒๐.ส่วนสูงของพระเจดีย์บรรจุอัฐิ
๓ โยชน์
-
๒๑. ผู้ได้รับพยากรณ์
กัสสปพราหมณ์
สุสีมฤาษี
๒๒.ระยะเวลาบำเพ็ญบารมี
-
-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น