วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ตารางที่ ๑๓ แสดงข้อมูลพุทธวงศ์โดยสังเขป องค์ที่ ๒๕ตารางที่ ๑๓  แสดงข้อมูลพุทธวงศ์โดยสังเขป

พระนามพระพุทธเจ้า
๒๕. โคตมะ
๑. ชื่อกัป
ภัทรกัป
๒. จำนวนกัปที่ผ่านมา
ภัทรกัปปัจจุบัน
๓ .เมืองหลวง
กบิลพัสดุ์
๔. พระบิดา
สุทโทธนะ
๕. พระมารดา
มหามายา
๖. ประสาท 3 ฤดู     
รัมมะ,  สุรัมมะ,  สุภะ
๗. พระมเหสี
ภัททกัจจานา (ยโสธรา)
๘. พระโอรส
ราหุละ
๙. ระยะเวลาครองราชย์
๒๙  ปี
๑๐.ราชพาหนะที่ทรงใช้เสด็จออกบวช
ม้า
๑๑. ระยะเวลาที่บำเพ็ญทุกรกิริยา
๖ ปี
๑๒. ต้นไม้ที่ตรัสรู้
อัสสัตถพฤกษ์
๑๓. อัครสาวกฝ่ายขวา
อุปติสสะ(สารีบุตร)
๑๔. อัครสาวกฝ่ายซ้าย
โกลิตะ (โมคคัลลานะ)
๑๕. อุปัฏฐาก
อานันทะ
๑๖. อัครสาวิกาฝ่ายขวา
เขมา
๑๗. อัครสาวิกาฝ่ายซ้าย   
อุปปลวัณณา
๑๘. ส่วนสูงของพระสรีระ
๑๘ ศอก
๑๙. พระชนมายุ
๘๐  ปี
๒๐. ส่วนสูงของพระเจดีย์บรรจุอัฐิ
-
๒๑. ผู้ได้รับพยากรณ์
-
๒๒. ระยะเวลาบำเพ็ญบารมี
  อสงไขยแสนกัป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น