วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ภพภพ

ภพ คือ โลกเป็นที่อยู่ของสัตว์  ได้แก่ กามภพ(ภพของผู้เสวยกามคุณ)รูปภพ(ภพของผู้เข้าถึงรูปฌาน) และอรูปภพ(ภพของผู้เข้าถึงอรูปฌาน) 
กรรมภพ ได้แก่ ปุญญาภิสังขาร (สภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายบุญ, กุศล) อปุญญาภิสังขาร (สภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายบาป,อกุศล) และอเนญชาภิสังขาร (สภาพปรุงที่แต่งภพอันมั่นคง ไม่หวั่นไหว, สมาธิแห่งจตุตถฌาน)   
ภพใหม่ อันมีในปฏิสนธิ ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
เธอรู้ชัดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งเป็นธรรมชั้นสูง  ชั้นต่ำ และชั้นกลาง  เธอรู้ชัดธรรมนั้นว่า เป็นเครื่องข้องในโลกแล้ว  อย่าได้ก่อตัณหาเพื่อภพน้อย และภพใหญ่เลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น