วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สัญญาสัญญา

       สัตว์เกิดสมาทานวัตรทั้งหลายเอง   ข้องอยู่ในสัญญา (กามสัญญา,  พยาบาทสัญญา, วิหิงสาสัญญา และทิฏฐิสัญญา) ย่อมดำเนินไปลุ่มๆ ดอนๆ ส่วนผู้มีความรู้  รู้ธรรมด้วยเวททั้งหลาย (รู้อริยสัจ 4  ด้วยมรรคญาณ 4 ) แล้ว  เป็นผู้มีปัญญาอันไพบูลย์  ย่อมไม่ดำเนินไปลุ่มๆ ดอนๆ
       บุคคลไม่เป็นผู้มีสัญญาโดยสัญญาปกติ  ไม่เป็นผู้มีสัญญาโดยสัญญาผิดปกติ  เป็นผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่  ปราศจากสัญญาก็มิใช่  เมื่อบุคคลดำเนินอยู่อย่างนี้  รูปจึงไม่มี  เพราะส่วนแห่งธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้า  มีต้นเหตุมาจากสัญญา
      ภิกษุพึงขจัดบาปธรรมทั้งปวง  ที่เป็นรากเหง้าแห่งกิเลสเครื่องเนิ่นช้า และอัสมิมานะ(ความถือตัวเป็นนั่นเป็นนี่) ด้วยมันตา (ปัญญา)  ตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เกิดในภายใน   ภิกษุผู้มีสติทุกเมื่อพึงศึกษาเพื่อกำจัดตัณหาเหล่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น