วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ภาษิตท่านพระกัปปเถระ
ภาษิตท่านพระกัปปเถระ

       ท่านพระกัปปเถระ ได้กล่าวคาถาไว้อย่างนี้ว่า  ร่างกายนี้เต็มไปด้วยของโสโครก และมลทินต่าง ๆ  มีหลุมคูถใหญ่เป็นที่เกิด  เป็นดุจบ่อน้ำครำที่มีมานาน  เป็นดุจฝีใหญ่  เป็นดุจแผลใหญ่ เป็นกายเต็มไปด้วยหนองและเลือด  เต็มไปด้วยหลุมคูถ  มีน้ำไหลออกเป็นนิตย์  หลั่งของเน่าเสียออกอยู่เป็นประจำ
      มีเส้นเอ็นใหญ่ 60 เส้น รัดรึงไว้  มีเครื่องฉาบทา คือเนื้อฉาบทาไว้  มีเสื้อคือหนังห่อหุ้มไว้  เป็นกายเปื่อยเน่า  ไม่มีประโยชน์เชื่อมต่อไว้ด้วยโครงกระดูก  เกี่ยวร้อยไว้ด้วยด้าย คือเส้นเอ็น  ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถได้  เพราะมีมหาภูตรูป 4  ชีวิตินทรีย์   ลมอัสสาสะ  ปัสสาสะ และวิญญาณเป็นต้นเกี่ยวเนื่องกัน
      ร่างกายนี้ถูกเครื่องหมุนคือกรรมให้หมุนไป  จึงหมุนไปอย่างนี้  สมบัติมีวิบัติเป็นที่สุด  ย่อมมีการพลัดพรากไปเป็นธรรมดาเหล่าปุถุชนผู้โง่เขลาซึ่งยึดถือร่างกายนี้ว่าเป็นของเรา  ย่อมทำสังสารวัฏที่น่ากลัวให้เจริญ  ทั้งยึดภพใหม่ไว้ 
      เหล่ากุลบุตร ผู้เป็นบัณฑิต ซึ่งละร่างกายที่น่ารังเกียจนี้  คลายอวิชชา และภวตัณหา  ซึ่งเป็นรากเหง้าแห่งภพได้แล้ว  จักปรินิพพานอย่างไม่มีอาสวะ  เหมือนคนที่ต้องการความสุข  อยากมีชีวิตอยู่  เห็นอสรพิษเปื้อนคูถ  แล้วหลีกหนีไป ฉะนั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น