วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ความเพียรทุกอิริยาบถความเพียรทุกอิริยาบถ

      ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้า กามวิตก (ความตรึกในกาม) พยาบาทวิตก (ความตรึกในความพยาบาท)  หรือวิหิงสาวิตก (ความตรึกในความเบียดเบียน) เกิดขึ้นกับภิกษุผู้กำลังเดิน  กำลังยืน  กำลังนั่ง หรือกำลังนอน และภิกษุรับวิตกนั้น  ไม่ละ ไม่บรรเทา ไม่ทำให้สิ้นสุด ไม่ให้ถึงความไม่มี  ภิกษุผู้เป็นอย่างนี้ ไม่มีความเพียร  ไม่มีโอตตัปปะ  เราเรียกว่า ผู้เกียจคร้าน  มีความเพียรย่อหย่อนต่อเนื่องตลอดไป
      ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้ากามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นกับภิกษุผู้กำลังเดิน หรือกำลังยืน  กำลังนั่ง  หรือกำลังนอน และภิกษุไม่รับวิตกนั้น  ละ บรรเทา ทำให้สิ้นสุด ให้ถึงความไม่มี  ภิกษุผู้เป็นอย่างนี้ มีความเพียร  มีโอตตัปปะ  เราเรียกว่า ผู้ปรารภความเพียร  อุทิศกายและใจ ต่อเนื่องตลอดไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น