วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

พิจารณาเห็นเป็นธรรมคู่พิจารณาเห็นเป็นธรรมคู่

ภิกษุทั้งหลาย !  กุศลธรรมที่เป็นของพระอริยะ  เป็นเครื่องนำออกจากโลก  เป็นเหตุนำไปสู่ความตรัสรู้   มีประโยชน์ให้รู้จักแยกธรรมออกเป็น 2  คู่   ตามความเป็นจริง
การพิจารณาเนือง ๆ ว่า  นี้ทุกข์  นี้ทุกขสมุทัย  นี้เป็นคู่ที่ 1  การพิจารณาเนืองๆ ว่า  นี้ทุกขนิโรธ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  นี้เป็นคู่ที่ 2
การพิจารณาเนืองๆ 2  คู่ โดยชอบเช่นนี้  ไม่ประมาท  มีความเพียร  อุทิศกาย และใจอยู่ พึงหวังผลอย่าง  1 ใน 2  อย่าง คืออรหัตตผลในปัจจุบัน  หรือความเป็นพระอนาคามี  เมื่อยังมีอุปาทานขันธ์เหลืออยู่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น