วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประเภทของบุตรประเภทของบุตรภิกษุทั้งหลาย  ! บุตร  3  พวกนี้  มีปรากฏอยู่ในโลก

1. อภิชาตบุตร  คือ บุตรที่มีคุณสมบัติสูงกว่าบิดามารดา

2. อนุชาตบุตร  คือ บุตรที่มีคุณสมบัติเสมอด้วยบิดามารดา

3. อวชาตบุตร  คือ บุตรที่มีคุณสมบัติต่ำกว่าบิดามารดา 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น