วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ผู้เกาะชายผ้าสังฆาฏิผู้เกาะชายผ้าสังฆาฏิ

ภิกษุทั้งหลาย !  แม้ภิกษุจับชายผ้าสังฆาฏิแล้วเดินตามรอยเท้าเรา ติดตามไปข้างหลัง  แต่ภิกษุนั้นมีความละโมบ  กำหนัดยินดีอย่างแรงกล้าในกาม  มีจิตพยาบาท   คิดประทุษร้าย  หลงลืมสติ  ไม่รู้สึกตัว  มีจิตไม่ตั้งมั่นกระสับกระส่าย ไม่สำรวมอินทรีย์  แท้จริงแล้วภิกษุนั้นยังชื่อว่าอยู่ห่างไกลเรา 
เราก็ห่างไกลภิกษุนั้น  นั่นเพราะเหตุไร  เพราะภิกษุนั้นยังไม่เห็นธรรม  เมื่อไม่เห็นธรรม  ชื่อว่าไม่เห็นเรา
ภิกษุทั้งหลาย ! ถ้าภิกษุอยู่ไกลเราถึง 100 โยชน์  แต่ภิกษุนั้น ไม่มีความละโมบ   ไม่กำหนัดยินดีอย่างแรงกล้าในกาม   มีจิตไม่พยาบาท   ไม่คิดประทุษร้าย  มีสติตั้งมั่น  มีความรู้สึกตัว  มีจิตตั้งมั่น  แน่วแน่  สำรวมอินทรีย์ 
แท้จริงแล้วภิกษุนั้นยังชื่อว่าอยู่ใกล้เรา  เราก็อยู่ใกล้ภิกษุนั้น  นั่นเพราะเหตุไร  เพราะภิกษุนั้นเห็นธรรม  เมื่อเห็นธรรม  ชื่อว่าเห็นเรา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น