วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การเปล่งเสียงของเทวดาการเปล่งเสียงของเทวดา

ภิกษุทั้งหลาย  ! เทวดาอาศัยโอกาส  3 โอกาส  จึงเปล่งเสียงออกไปในหมู่เทวดา
1. โอกาสที่อริยสาวกปลงผม โกนหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ ตั้งใจออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต อริยสาวกนี้  ตั้งใจจะทำสงครามกับกิเลสมาร
2. โอกาสที่อริยสาวกหมั่นประกอบความเพียร   ด้วยการเจริญโพธิปักขิยธรรม 7 หมวด อริยสาวกนี้  กำลังผจญกับกิเลสมาร
3. โอกาสที่อริยสาวกทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ  ปัญญาวิมุตติอันไม่มี  อาสวะ เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเอง  เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน อริยสาวกนี้ ชนะสงครามแล้ว 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น