วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ธาตุที่มีคุณสมบัติสลัดออกธาตุที่มีคุณสมบัติสลัดออกภิกษุทั้งหลาย  ! ธาตุที่มีคุณสมบัติสลัดออก 3 ประการ

1. เนกขัมมธาตุ (รูปฌาน)  เป็นที่สลัดละกามทั้งหลาย

2. อรูปธาตุ (อรูปฌาน)  เป็นที่สลัดละรูปธรรมทั้งหลาย

3. นิโรธธาตุ (นิพพาน)  เป็นที่สลัดละธรรมชาติที่เกิดแล้ว  ถูกปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยกัน และกันเกิดขึ้นภพ คือ โลกเป็นที่อยู่ของสัตว์  ได้แก่ กามภพ(ภพของผู้เสวยกามคุณ)รูปภพ(ภพของผู้เข้าถึงรูปฌาน) และอรูปภพ(ภพของผู้เข้าถึงอรูปฌาน) 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น