วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เหตุแห่งความดีใจ เสียใจเหตุแห่งความดีใจ เสียใจ
           
ภิกษุทั้งหลาย  !  ความดีใจ และความเสียใจ มีต้นเหตุมาจากผัสสะ   เมื่อผัสสะไม่มี  ความดีใจ และความเสียใจเหล่านี้จึงไม่มี  เราขอบอกความมี และความไม่มีนี้ว่า  มีต้นเหตุมาจากผัสสะนี้ แก่เธอ
เพราะอาศัยนามรูป ผัสสะจึงเกิด  ความยึดถือมีต้นเหตุมาจากความปรารถนา  เมื่อความปรารถนาไม่มี ความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มี   เมื่อรูปไม่มี ผัสสะจึงไม่ถูกต้อง
บุคคลไม่เป็นผู้มีสัญญาโดยสัญญาปกติ  ไม่เป็นผู้มีสัญญาโดยสัญญาผิดปกติ  เป็นผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่  ปราศจากสัญญาก็มิใช่   เมื่อบุคคลดำเนินอย่างนี้  รูปจึงไม่มี  เพราะว่า ส่วนแห่งธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้า มีต้นเหตุมาจากสัญญา
      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น