วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

บุคคลเกื้อกูลชาวโลกบุคคลเกื้อกูลชาวโลก

 ภิกษุทั้งหลาย  ! บุคคล  3 จำพวกนี้  เมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มาก  เพื่อความสุขแก่คนหมู่มาก  เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก  เพื่อประโยชน์  เพื่อเกื้อกูล  เพื่อความสุขแก่เทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย
1.  พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
2.  สาวกของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นพระอรหันตขีณาสพ อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว
3.  สาวกของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ยังเป็นพระเสขะกำลังปฏิบัติอยู่  เป็นพหูสูต ถึงพร้อมด้วยศีล และวัตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น