วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

มารดาบิดาเป็นพรหมของบุตรมารดาบิดาเป็นพรหมของบุตร

 ภิกษุทั้งหลาย ! บุตรของสกุลใดบูชาบิดามารดาภายในเรือนตน  สกุลนั้นชื่อว่า มีพรหม, มีบุพพเทพ,  มีบุรพาจารย์  และมีอาหุไนยบุคคล เพราะมารดาบิดาเป็นผู้อุปการะมาก  บำรุงเลี้ยง  แสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น