วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า บุรุษมีตัณหาเป็นเพื่อน ท่องเที่ยวไปตลอดกาลยาวนาน  ย่อมไม่ล่วงพ้นสังสารวัฏที่มีความเป็นอย่างนี้ และความเป็นอย่างอื่น  ภิกษุรู้โทษนี้แล้ว รู้ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดแห่งทุกข์  พึงเป็นผู้ไม่มีตัณหา ไม่มีความถือมั่น  มีสติงดเว้นได้  

 เนื้อในป่า มิได้ถูกผูกมัดไว้   ย่อมไปหาอาหารได้ตามความพอใจ ฉันใด วิญญูชนเมื่อเห็นธรรมที่ให้ถึงความเสรี  จึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด ฉันนั้น 
(แรด เป็นสัตว์มีนอเดียว)

                                     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น