วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กายกายภิกษุทั้งหลาย  !  กายนี้มิใช่ของพวกเธอ  ทั้งมิใช่ของผู้อื่น  กายนี้กรรมเก่าควบคุมไว้  จิตประมวลไว้   พึงเห็นว่า เป็นที่ตั้งแห่งเวทนา  อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว  ย่อมมนสิการปฏิจจสมุปบาทโดยแยบคายในกายนั้นว่า 

เพราะเหตุนี้  เมื่อสิ่งนี้มี  สิ่งนี้จึงมี  เพราะสิ่งนี้เกิด  สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น  เพราะสิ่งนี้ไม่มี  สิ่งนี้จึงไม่มี  เพราะสิ่งนี้ดับไป  สิ่งนี้จึงดับไป 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น