วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

มุนีไม่ซ่านไปหาที่อาศัยมุนีไม่ซ่านไปหาที่อาศัย
           
          พระพุทธเจ้าตรัสแก่มาคันทิยพราหมณ์ว่า เพราะเห็นนางตัณหา  นางอรดี และนางราคา  ก็มิได้มีความพอใจในเมถุนธรรม  จักมีความพอใจในเรือนร่างที่เต็มไปด้วยอุจจาระ และปัสสาวะนี้ได้อย่างไรเล่า เราไม่ปรารถนาจะถูกต้องเรือนร่างของนางแม้แต่ปลายเท้า (หมายถึง นางมาคันทิยาลูกสาวของมาคันทิยพราหมณ์  ซึ่งพราหมณ์ต้องการยกนางให้กับพระพุทธเจ้า ต่อมาได้เป็นมเหสีพระเจ้าอุเทน แห่งนครโกสัมพี)     
บุคคลละที่อาศัยแล้ว  ไม่เที่ยวซ่านไปหาที่อาศัย  มุนีไม่ทำความเยื่อใยในกาม  ว่างจากกามทั้งหลาย  ไม่มุ่งหมายอัตภาพต่อไป  ไม่พึงกล่าวถ้อยคำขัดแย้งกัน
       บุคคลผู้ไม่มีตัณหาเครื่องเหนี่ยวรั้งอนาคต   ไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว  ผู้เห็นวิเวกในผัสสะทั้งหลาย  ย่อมไม่ถูกนำไปในทิฏฐิทั้งหลาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น