วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การตรัสรู้ธรรมเป็นเหตุสิ้นภพการตรัสรู้ธรรมเป็นเหตุสิ้นภพ

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ! การไม่รู้แจ้งในธรรม 4 ประการ เป็นเหตุให้เราและเธอทั้งหลาย ต้องเที่ยวเร่ร่อนไป ตลอดกาล อันยาวนานอย่างนี้

1. เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอด อริยศีล
2. เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอด อริยสมาธิ
3. เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอด อริยปัญญา
4. เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอด อริยวิมุตติ

ภิกษุทั้งหลาย ! เรารู้แจ้งแทงตลอดอริยศีล เรารู้แจ้งแทงตลอดอริยสมาธิ เรารู้แจ้งแทงตลอดอริยปัญญา เรารู้แจ้งแทงตลอดอริยวิมุตติ เราถอนภวตัณหาได้แล้ว ภวเนตติสิ้นไปแล้ว (ภวเนตติ ชื่อตัณหา - เชือกผูกสัตว์ไว้ในภพ) บัดนี้ภพใหม่ไม่มีอีก

และบุคคลผู้ไม่ประกอบด้วยธรรม 4 ประการนี้ ชื่อว่า "เป็นผู้ตกไปจากพระธรรมวินัย" ส่วนผู้ที่บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม 4 ประการนี้ เราเรียกว่า "เป็นผู้ไม่ตกไปจากพระธรรมวินัย"ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น