วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

พระดำริก่อนตรัสรู้


พระดำริก่อนตรัสรู้


ภิกษุทั้งหลาย ! ก่อนตรัสรู้เรามีความคิดว่า "อะไรหนอ ? เป็นคุณของโลก อะไรหนอ ? เป็นโทษของโลก อะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากโลก" และเราก็รู้ว่า สภาพที่สุขโสมนัสอาศัยโลกเกิดขึ้นนี้ "เป็นคุณของโลก" สภาพที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความผันแปรไปเป็นธรรมดานี้ "เป็นโทษในโลก"

ธรรมเป็นที่กำจัดฉันทราคะ ธรรมเป็นที่ละฉันทราคะ "เป็นเครื่องสลัดออกไปจากโลก" เมื่อสัตว์ทั้งหลายรู้ตาม ย่อมออกไป หลุดไป พ้นไปจากโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก จากหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย มีใจปราศจากขีดคั่นอยู่ได้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น