วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สุญกัป และอสุญกัปสุญกัป

การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้น เป็นเรื่องยาก เพราะต้องอาศัยมีน้ำใจเสียสละ อดทน อย่างยิ่งยวด และผู้ที่ตั้งใจบำเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้าจนเต็มอย่างสมบูรณ์นั้นก็หาได้ยากเป็นอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้น บางกัปจึงไม่มีพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาอุบัติตรัสรู้เลย แม้แต่พระองค์เดียว เรียกว่า สุญกัป

อสุญกัป

กัปที่มีพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาอุบัติตรัสรู้ เพื่อสอนชาวโลก เรียกว่า อสุญกัป แปลว่า กัปที่ไม่สูญเปล่า

อสุญกัป ที่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาตรัสรู้สอนชาวโลกนี้ จำแนกได้ ดังนี้

    ๑. สารกัป - เป็นอสุญกัปที่มีพระพุทธเจ้า ๑ พระองค์
    ๒. มัณฑกัป - เป็นอสุญกัปที่มีพระพุทธเจ้า ๒ พระองค์
    ๓. วรกัป - เป็นอสุญกัปที่มีพระพุทธเจ้า ๓ พระองค์
    ๔. สารมัณฑกัป - เป็นอสุญกัปที่มีพระพุทธเจ้า ๔ พระองค์
    ๕. ภัทรกัป - เป็นอสุญกัปที่มีพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์

(กัปปัจจุบัน เป็นภัทรกัป  เป็นกัปที่เจริญที่สุด)


1 ความคิดเห็น:

  1. ขออนุโมทนาสาธุ และขออนุญาตในการเก็บเกี่ยวความรู้ครับ สาธุ สาธุ สาธุ

    ตอบลบ