วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ภาวนาเพื่อพ้นจากอาสวะ
ภาวนาเพื่อพ้นจากอาสวะ


ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อภิกษุไม่หมั่นภาวนา แม้เกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่า "ทำอย่างไรหนอ จิตของเราจักพ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ถือมั่น"

แต่จิตของภิกษุเหล่านั้น ยังไม่หลุดพ้น จากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ถือมั่น ข้อนั้น เพราะภิกษุไม่เจริญสติปัฎฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย์5 พละ 5 โพชฌงค์ 7 และอริยมรรคมีองค์ 8

เปรียบเหมือนไข่ 8 ฟอง 10 ฟอง หรือ12 ฟอง ที่แม่ไก่กกไม่ดีแล้วปรารถนาว่า ทำอย่างไรหนอลูกของเรา จะใช้ปลายเล็บเท้า หรือจงอยปากทำลายกระเปาะไข่ ออกมาโดยสวัสดี

แต่ลูกไก่เหล่านั้น ก็ไม่สามารถใช้ปลายเล็บเท้า หรือจงอยปากทำลายกระเปาะไข่ ออกมาโดยสวัสดีได้ ข้อนั้น เพราะไข่เหล่านั้น แม่ไก่กกไม่ดี ให้ความอบอุ่นไม่ดี ฟักไม่ดี

ภิกษุทั้งหลาย !เมื่อภิกษุหมั่นภาวนา แม้ไม่เกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่า "ทำอย่างไรหนอ จิตของเราจักพ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ถือมั่น"

แต่จิตของภิกษุเหล่านั้น ก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ถือมั่น ข้อนั้น เพราะภิกษุเจริญสติปัฎฐาน 4สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย์ 5 พละ 5 โพชฌงค์ 7 และอริยมรรคมีองค์ 8 ดีแล้ว

เปรียบเหมือนไข่ 8 ฟอง 10 ฟอง หรือ12 ฟอง ที่แม่ไก่กกดีแล้วปรารถนาว่า ทำอย่างไรหนอ ลูกของเราจะใช้ปลายเล็บเท้า หรือจงอยปากทำลายกระเปาะไข่ ออกมาโดยสวัสดี

ลูกไก่เหล่านั้น ก็สามารถใช้ปลายเล็บเท้า หรือจงอยปากทำลายกระเปาะไข่ ออกมาโดยสวัสดีได้ ข้อนั้น เพราะไข่เหล่านั้น แม่ไก่กกดี ให้ความอบอุ่นดี และฟักดีแล้วไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น