วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การตั้งอยู่ของวิญญาณการตั้งอยู่ของวิญญาณ

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุพึงพิจารณาโดยประการที่เมื่อพิจารณาอยู่  วิญญาณไม่ฟุ้งไป  ไม่ฟุ้งซ่านไปในภายนอก  ไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายใน  ไม่สะดุ้งเพราะไม่ยึดมั่น เมื่อวิญญาณไม่ฟุ้งไป ไม่ฟุ้งซ่านไปในภายนอก ไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายใน  ไม่สะดุ้งเพราะไม่ยึดมั่น จึงไม่มีเหตุเกิด  หรือแดนเกิดแห่งชาติ ชรา มรณะ และทุกข์ ต่อไป

        ฟุ้งซ่านไปในภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์
        ตั้งมั่นภายใน  คือ ความยินดีในรูปฌาน 4  
   ความสะดุ้งเพราะความยึดมั่น คือ รูป เวทนา สัญญา  สังขาร และวิญญาณ(ขันธ์ 5)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น