วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ความสิ้นอาสวะ

ความสิ้นอาสวะ


ภิกษุทั้งหลาย ! สำหรับบุคคลที่ตื่นอยู่ตลอดเวลา หมั่นศึกษาไตรสิกขาทั้งกลางวัน และกลางคืน  น้อมจิตเข้าหานิพพาน  อาสวะทั้งหลายย่อมตั้งอยู่ไม่ได้

ไฟเสมอด้วยราคะไม่มี  ผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มี ข่ายเสมอด้วยโมหะไม่มี  แม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มี

โทษของผู้อื่นเห็นได้ง่าย  ส่วนโทษของตนเห็นได้ยาก  เพราะคนนั้นชอบโปรยโทษของผู้อื่น เหมือนคนโปรยแกลบ แต่กลับปกปิดโทษของตนไว้ เหมือนนกพิราบปกปิดร่างพรางกายตนไว้ ฉะนั้น

ผู้ที่คอยสอดส่ายหาโทษคนอื่น คอยเพ่งโทษอยู่เป็นนิตย์ จะมีอาสวะพอกพูนยิ่งขึ้น และห่างไกลจากความสิ้นอาสวะโดยแท้

บุคคลพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธ  พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดี  พึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้  พึงชนะคนพูดเหลาะแหละ ด้วยพูดคำสัตย์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น